Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Natuurlijk Juuls en een cliënt waarop Natuurlijk Juuls deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Natuurlijk Juuls

1. De medewerkers van Natuurlijk Juuls zullen de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan een medewerker worden verteld.

3. De medewerkers van Natuurlijk Juuls zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. De medewerkers van Natuurlijk Juuls zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Natuurlijk Juuls melden.

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Natuurlijk Juuls het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

5. Natuurlijk Juuls moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling

1. Natuurlijk Juuls vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

3. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per overschrijving te voldoen.

5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en of fouten.

6. Aansprakelijkheid

1. Natuurlijk Juuls is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Natuurlijk Juuls is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en /of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2.Natuurlijk Juuls is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg heeft als doel klachten op een laagdrempelige wijze te behandelen, openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Natuurlijk Juuls voldoet aan de WKKGZ en is hiervoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg B.V. 

Spelregels bij onvrede of een klacht:

1. Informeer bij voorkeur eerst Natuurlijk Juuls omtrent uw onvrede of de klacht.

2. Zowel Natuurlijk Juuls als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg.

3. De 'formele' termijn van de klachtenprocedure gaat in op het moment dat de klachtenfunctionaris de klacht van en namens de cliënt met een brief of email kenbaar maakt bij Natuurlijk Juuls.

4. Natuurlijk Juuls heeft zes weken de tijd om zich in te zetten om te komen tot een oplossing. In deze periode is het mogelijk te vragen, antwoorden en standpunten uit te wisselen per brief of email en/of in gesprek te gaan.

5. Na 6 weken geeft Natuurlijk Juuls een onderbouwd oordeel over de klacht: de visie op de klacht; welke beslissingen er zijn genomen; welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen etc.

6. Verlenging termijn: De termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. Natuurlijk Juuls brengt de cliënt daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden. Alleen wanneer de cliënt en Natuurlijk Juuls het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk. De verlenging moet dan noodzakelijk zijn om tot een oplossing te kunnen komen, te denken valt aan een mediation traject.

7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht door Natuurlijk Juuls, dan kunt u de klacht voorleggen als geschil aan de onafhankelijke en erkende Geschillencommissie KPZ. Hiervoor worden griffierkosten berekend, namelijk € 125,-. Een eventuele schadeclaim kan onderbouwd worden ingediend.

8. De geschillencommissie bepaalt hoe de geschillenprocedure eruit ziet en zal in de meeste situaties hoor en wederhoor toepassen. De ingebrachte stukken en het oordeel van Natuurlijk Juuls wegen mee voor de bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

Wilt u een klacht indienen over Natuurlijk Juuls? Neem dan de volgende stappen:

  • Bespreek de onvrede of klacht eerst met Natuurlijk Juuls
  • Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel u als cliënt als Natuurlijk Juuls contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl 
  • Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

8. Garantie

1. Natuurlijk Juuls geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

3. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt.

- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

- De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Geheimhouding

1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

11. Beschadiging en/of diefstal

1. Natuurlijk Juuls heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2. Natuurlijk Juuls meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Natuurlijk Juuls het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3. Bij Natuurlijk Juuls wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

13. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Natuurlijk Juuls en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Natuurlijk Juuls en zijn ook in de salon beschikbaar.

3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4. Van toepassing is steeds de laatste gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.